1 2

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Гоце Делчев (17.05.2021)
Информация за планирано ползване през 2021г. по подотдели и местности. (17.05.2021)
Анализ на проведения мониторинг в ТП ДГС Гоце Делчев през 2020 (17.05.2021)
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Гоце Делчев" (09.04.2020)
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Гоце Делчев (09.04.2020)
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Гоце Делчев“ през 2019 г. (09.04.2020)
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги (09.04.2020)
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Гоце Делчев“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г. (09.04.2020)
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт (09.04.2020)
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Гоце Делчев (07.06.2021)
Политика на ТП ДГС Гоце Делчев срещу корупцията и сродни на нея явления (20.02.2019)
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Гоце Делчев (20.02.2019)
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Гоце Делчев (20.02.2019)
Доклад за Горите с висока консервационна стойност със заличени данните за подотделите с находища на видове от ВКС 1.2 и 1.3 (01.01.1970)
Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДГС Гоце Делчев към принципите и критериите на FSC и свързаните Политики и Стандарти (01.01.1970)
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности (01.01.1970)
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси (01.01.1970)
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в горски територии (20.02.2019)
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности (20.02.2019)